· 

Actieagenda Beter Aanbesteden, een gemiste kans voor de bouw

Het vorige week gelanceerde actieprogramma Beter Aanbesteden door M.E. Huizing van het MINEZ lijkt op het eerste gezicht een goede samenvatting van wat er mis is met het ‘aanbestedingsbeleid’ in Nederland, doch staat echter bol van 'open deuren'. Er wordt beweerd dat aanbesteden een ‘vak’ is maar waarom gebeurt dat dan in de praktijk van de bouwwereld nog onvoldoende. Veel aanbestedingen van bouwkundige en civieltechnische werken worden aanbesteed door veredelde inkooporganisaties van de Overheid. Inkopen is blijkbaar een containerbegrip geworden waarbij het niet uitmaakt wat je ‘inkoopt’. Bouwprojecten aanbesteden is echter een zeer complexe aangelegenheid waarbij gedegen kennis van het vak nodig is, zeker waar het gaat om aanbesteden op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving).

Uit de Actieagenda Beter Aanbesteden wordt ondermeer gesteld dat naast het creëren van een ‘beter bewustzijn’ ook ‘meer deskundigheid’ gewenst is. Aanbesteden wordt te veel veralgemeniseerd, ‘aanbesteden als vak’ slaat de plank in de praktijk mis, veel bouwkundige diensten zijn wegbezuinigd waarbij de ‘kennis’ ingevuld wordt door de algemene inkooporganisatie bij de (semi-) Overheid. 

Aanbesteden volgens de leidraad Gids Proportionaliteit werkt te bureaucratisch, een betere aansluiting op de praktijk per sector is dringend gewenst. Vertrouwen en onderling respect in een branche werkt alleen bij wederzijdse mate van deskundigheid. Veel (kleinere) Overheden besteden bouwprojecten in de praktijk slechts een enkele maal aan, de kennis ontbreekt eenvoudig om dit via de locale inkooporganisatie te regelen.

 

De richtinggevende thema’s uit het Actieprogramma Beter Aanbesteden zijn: 

  • Verbetering van de beeldvorming rondom aanbesteden
  • Verbetering van de kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en
    aanbestedende diensten
  • Meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper

Bovengenoemde thema’s zijn nu juist de benodigde acties waarom ik meer pleit de deskundigheid terug te brengen daar waar het hoort: aanbestedende diensten met kennis van zaken van het bouwvak.

 

Als gevolg van de doorgeschoten aanbestedingsregels kom je in de praktijk veel van de volgende zaken tegen: 

  • Het ongewenst clusteren van vooral kleinere opdrachten is het gevolg van de doorgeschoten regels van de huidige drempelwaarden
  • De complexiteit van Gids Proportionaliteit voor de bouwpraktijk wordt onderschat
  • De inschrijfkosten worden vaak niet vergoed, het vergoeden van tenderkosten behoort de standaard te zijn
  • Gunnen op de laagste prijs, terwijl EMVI de norm moet zijn. Dat is echter complex en kost veel tijd

Daarom: stel contractvoorwaarden per branche op: de bouwwereld kent veel - complexe - regels voor aanbesteden. Standaard zijn deze vastgelegd in de UAV2012, een aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor aanvullende contractvoorwaarden te hanteren naar redelijkheid en billijkheid. Daarnaast is een betere afstemming op de praktijk en kennisuitwisseling belangrijk, ook met inbreng uit de advieswereld (NL Adviseurs). Innovatie wordt voldoende gewaarborgd door ruimere wijzen van aanbesteden voor de bouwwereld: Bouwteam, UAV-GC2005, DBFMO, etc.  

 

Conclusie

De Actieagenda Beter Aanbesteden oogt een teneur van het kunnen oplossen van de huidige problemen door het inzetten van meer kennis en voorlichting bij inkooporganisatie, het opstellen van hulpschema’s uniforme inkoopvoorwaarden per sector, de inkoper eerder betrekken, etc. 

 

Dit zijn nu juist de middelen welke door aanbesteders uit de bouwbranche met kennis van zaken al ingezet kunnen worden als we het ‘algemeen’ inkoopbeleid loslaten en meer de aanbestedingen per sector - in dit geval de bouw, zoals boven geschetst - gaan inzetten.

 

Veel van wat ik bovenstaand beschrijf zie ik terugkomen in de recente aanbesteding van het RIVM.

 

Zie tevens mijn blog: 

http://bit.ly/2HWfws6

Reactie schrijven

Commentaren: 0